Tag Archives: อาเซียน

ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51

พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 (ช่วงเปิดงานสัมมนา)
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง “ประเทศไทยกับบทบาทผู้นำด้านการเกษตรในประชาคมอาเซียน”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง “ประเทศไทยกับบทบาทผู้นำด้านการเกษตรในประชาคมอาเซียน ในมุมมองภาคเอกชน”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายมนตรี คงตระกูลเทียน รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรเครือเจริญโภคภัณฑ์

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013)

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน ครั้งที่  24
(แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013)
จัดสัมมนาวิชาการของครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “ผลกระทบของประชาคมอาเซียน (AEC) ต่อระบบการศึกษาไทย”
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ช่วงพิธีเปิด

 

เสวนาพิเศษเรื่อง “การเตรียมตัวของครูแนะแนวมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”
โดย
– ดร.สิริพร บุญญานันต์ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
– อ.อุษณี วัฒนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำเนินการเสวนาโดย
รศ.ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

พิธีแถลงข่าว โครงการ  “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013”
และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผลกระทบของประชาคมอาเซียน (AEC) ต่อระบบการศึกษาไทย”
โดย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศีกษาธิการ

 

ภาคบ่าย
บรรยายเรื่อง  “เสริมคุณภาพสมอง สร้างความจำ”
โดย รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนา ศาลายาสเต็มเซลล์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บรรยายเรื่อง  “วัยรุ่น… ไม่วุ่นเกินเข้าใจ”
โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

สัมมนาวิชาการท่องเที่ยว ครั้งที่1

สัมมนาวิชาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย กับความท้าทายใหม่ในประชาคมอาเซียน
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555
ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน: พลวัตและความท้าทายใหม่ของ
ผู้ประกอบการไทยในธุรกิจท่องเที่ยว”
โดย คุณพิชัย รักตะสิงห์ ผู้อํานวยการกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

อภิปรายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวเพื่อกาวสูการเปดประชาคมอาเซียน” โดย
– คุณสุเมธ สุทัศน ณ อยุธยา กรรมการสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคกรมหาชน)
– คุณพรทิพย หิรัญเกตุ รองประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทยดาน
การตลาด และกรรมการบริหาร บริษัท เดสทิเนชั่น เอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด
– คุณศุภโชค ทรัพยสุคนธ ผูแทนสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
อุปนายกสมาคมภัตตาคารไทย และอนุกรรมาธิการคณะกรรมการการทองเที่ยวและกีฬา
ดําเนินการอภิปรายโดย อาจารยประพนธ โอสถสัมพันธสุข

 

บรรยาย เรื่อง “แนวโนม โอกาส และกลยุทธการตลาดการทองเที่ยวในอาเซียน”
โดย คุณยุวดี นิรันดรตระกูล ผูอํานวยการกองวิจัยตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

 

บรรยาย เรื่อง “บุคลากรไทยกาวไกลในอาเซียน”
โดย ดร. วิชัย เจริญธรรมานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด

 

บรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวรองรับตลาดแรงงานอาเซียน” โดย
– ผศ. นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ดร. โฉมยง โต๊ะทอง ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว

การสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา
“การสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
แนะนำหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และ Free Services
จำนวน 15 หลักสูตร

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
เรื่อง “สหวิทยาการ : ทางเลือกอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อม ในการผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1