Tag Archives: อาเซียน

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดบรรยายพิเศษในการสัมมนาบุคลากร เรื่อง
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการสื่อสารมวลชน และประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-11.30  น.
ณ ห้องประชุม 0410 อาคารชูชาติ กำภู ชั้น 4

ประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 14

ประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 14
เรื่อง “2015 ประชาคมอาเซียน: ความท้าทายของประเทศไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี
รับชมย้อนหลังได้แล้ววันนี้

บทบาทของวิชาชีพสัตวบาล/สัตวศาสตร์ ต่อปศุสัตว์อาเซียน

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับสาขาสัตว์ กับการเสวนาพิเศษ
เรื่อง “บทบาทของวิชาชีพสัตวบาล/สัตวศาสตร์ ต่อปศุสัตว์อาเซียน”
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องประชุมธีระสูตะบุตร

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พหุสังคมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พหุสังคมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
โดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00-11.00 น.
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร

การประชุม STI2U ปี 2 “กู้วิกฤต พิชิตชัยด้วย R&D”

การประชุม “วิทยาศาสตร์สร้างคน เทคโนโลยีสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างความเจริญ” (STI2U)
วันพุธที่ 10 สิงหาคม  2554 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย