Tag Archives: เศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 14

ประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 14
เรื่อง “2015 ประชาคมอาเซียน: ความท้าทายของประเทศไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี
รับชมย้อนหลังได้แล้ววันนี้