Tag Archives: Best Practice

โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3

โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3
เรื่อง “Best Practice การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพ”
วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงข้าว  ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์