Category Archives: ประชุมวิชาการ

เสวนาพิเศษ เรื่อง “สร้างชุมชนโลกาวิวัฒน์ ความท้าทายของการส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล”

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
เสวนาพิเศษ เรื่อง “สร้างชุมชนโลกาวิวัฒน์ ความท้าทายของการส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล”

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้อง 333 อาคารศูนย์เรียนรวม 1

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร Theme “เศรษฐกิจชีวภาพเพื่อไทยยั่งยืน”

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร Theme “เศรษฐกิจชีวภาพเพื่อไทยยั่งยืน”

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 333 อาคารศูนย์เรียนรวม 1

การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (DS-SLM)

สาขาพืช จัดสัมมนาพิเศษ
เรื่อง “การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (DS-SLM)”
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 15.30-17.30 น.
ห้อง 211 อาคารศูนย์เรียนรวม 1

พิธีเปิดงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57

พิธีเปิดงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57 และการอภิปรายพิเศษ เรื่อง “Glocalization to Digitized Thailand”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
– รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
– คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
– คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย ดร.จิตต์โสภิณ มีระเกตุ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

การบริหารจัดการน้ำกับการปรับตัวของเกษตรกร 4.0

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำกับการปรับตัวของเกษตรกร 4.0”
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 202 อาคารศูนย์เรียนรวม 3