Category Archives: ประชุมวิชาการ

พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 58

พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 58 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs))
โดย
– ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
– ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
– ผู้แทนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

ดำเนินรายการโดย………
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เสวนาพิเศษ เรื่อง “สร้างชุมชนโลกาวิวัฒน์ ความท้าทายของการส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล”

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
เสวนาพิเศษ เรื่อง “สร้างชุมชนโลกาวิวัฒน์ ความท้าทายของการส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล”

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้อง 333 อาคารศูนย์เรียนรวม 1

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร Theme “เศรษฐกิจชีวภาพเพื่อไทยยั่งยืน”

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร Theme “เศรษฐกิจชีวภาพเพื่อไทยยั่งยืน”

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 333 อาคารศูนย์เรียนรวม 1

การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (DS-SLM)

สาขาพืช จัดสัมมนาพิเศษ
เรื่อง “การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (DS-SLM)”
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 15.30-17.30 น.
ห้อง 211 อาคารศูนย์เรียนรวม 1

พิธีเปิดงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57

พิธีเปิดงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57 และการอภิปรายพิเศษ เรื่อง “Glocalization to Digitized Thailand”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
– รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
– คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
– คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย ดร.จิตต์โสภิณ มีระเกตุ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน