เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 6 ทำความเข้าใจ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เวลา 9.30-12.00 น.

หัวข้อที่ 3 เทคนิคการสร้างงานวิจัยทางด้านเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

วันที่ 26 เมษายน 2564 (เลื่อนมาจาก วันที่ 16 เมษายน 2564)
เวลา 13.30-15.30 น.

หัวข้อที่ 5 เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำรา
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย์ดร.สุมิตร สุวรรณ

วันที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

หัวข้อที่ 4 เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

วันที่ 19 เมษายน 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

หัวข้อที่ 2 การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ
โดย นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล (บรรณารักษ์ชำนาญการ)

วันที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

หัวข้อที่ 1 เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เพื่อขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์
วันที่ 30 มีนาคม 2564
เวลา 10.00-12.00 น.