Category Archives: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพลอดุลย์วิทย์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ บางเขน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี