Category Archives: TrendTalk

# เตรียมพร้อมกับชีวิตใหม่ในโลก Metaverse

เตรียมพร้อมกับชีวิตใหม่ในโลก Metaverse
คุณเนนิน อนันต์บัญชาชัย
นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
ผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:30 – 15:30 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ KU Webex meeting

ตัวอย่างการออกแบบการประเมินและการออกแบบข้อสอบ ที่ล้วงข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ

อบรมเชิงปฎิบัติการ ตัวอย่างการออกแบบการประเมินและการออกแบบข้อสอบ
ที่ล้วงข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ
โดย ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ

การออกแบบการประเมินการเรียนรู้สำหรับ Onsite and Online เพื่อยกระดับทักษะการคิดของนิสิต

Trend Talk #5
การออกแบบการประเมินการเรียนรู้สำหรับ Onsite and Online เพื่อยกระดับทักษะการคิดของนิสิต
วิทยากร: ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินจาก UC BERKELEY
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30-15.30 น.