Category Archives: บรรยายพิเศษ

มก. พร้อมหรือยัง? สำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มก. พร้อมหรือยัง? สำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก คีรีโต
ที่ปรึกษาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13:00-16:00 น.
ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
เอกสารประกอบการบรรยาย


การใช้งาน Cisco Webex สำหรับสถาบันการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท CISCO และ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดสัมมนาเพื่อฝึกอบรมการใช้งาน Cisco Webex สำหรับสถาบันการศึกษา
และการใช้งานในการเป็น Host เพื่อการประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่าน Webex

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
เวลา 9.00-12.00 น.

เอกสารประกอบการบรรยาย
การใช้งาน Webex Meeting
การใช้งาน Webex Training
การใช้งาน Webex Event Center

การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดโครงการเตรียมความพร้อม
“การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm” (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)
รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
9.00 – 16.00 น.

การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดโครงการเตรียมความพร้อม
“การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm” (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)
รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดโครงการเตรียมความพร้อม
“การสอนออนไลน์ด้วยระบบ eduFarm” (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)
รอบที่ 1 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563