Category Archives: อื่น ๆ

เสวนาหลักสูตร Non Degree ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ขอเชิญร่วมเสวนาหลักสูตร Non Degree
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “Non Degree เพื่อ Reskill & Upskill สู่ Lifelong Learning (credit bank)”
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิกฤตภัยแล้ง น้ำประปาเค็ม แก้อย่างไร ไม่ตายไว

เสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “วิกฤตภัยแล้ง น้ำประปาเค็ม แก้อย่างไร ไม่ตายไว”
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.00-16.00  น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วิทยากรท่านที่ 1 นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
วิทยากรท่านที่ 2 รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
วิทยากรท่านที่ 3 และดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มก.
ดำเนินรายการโดย ดร. พลพฤกษ์ เรืองจรัส กรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

78 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

78 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญรับชมรายการพิเศษ
78 ปี เกษตรศาสตร์วิถีใหม่ ก้าวไปด้วยกัน
KU “4Hs” together : head hand help health ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และนิสิตเก่า ร่วมกัน สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ลงมือทำอย่างจริงจัง ช่วยสังคมสร้างคนสร้างชาติ และ ใส่ใจดูแลสุขภาพและอนามัย
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศรรตวรรษที่ 21

การจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในรายวิชา วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศรรตวรรษที่ 21
(Circular Lifestyle for the 21st  Century)
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00 – 15:45 น.


กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รองประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคู่มือการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และที่มาของการจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โมดูลที่ 1 การใกล้ชิดธรรมชาติ
โดย รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

โมดูลที่ 2 ภาวะวิกฤตของปัญหาด้านทรัพยากร
โดย ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

โมดูลที่ 3 (1) สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
โดย รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โมดูลที่ 3 (2) คาร์บอนฟุตพริ้นท์
โดย ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

โมดูลที่ 3 (3) ปัญหาขยะมูลฝอยและแนวคิดขยะเหลือศูนย์ และ
โมดูลที่ 3 (4) แนวทางการลดและคัดแยกขยะ
โดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

โมดูลที่ 4 (1) แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิต
โดย รศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

โมดูลที่ 4 (2) เศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ และ คุณปฐม ชัยพฤกษทล
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))

โมดูลที่ 5 (1) กระบวนการออกแบบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
โมดูลที่ 5 (2) นวัตกรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย คุณประวิทย์ พรพิพัฒน์กุล (โครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน)

โมดูลที่ 6 วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
โมดูลที่ 7 ความตระหนักและแรงผลักดันสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียนโดย ผศ.ดร.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ (สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

ปาฐกถาพิเศษ วันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ครบรอบ 1 ปี

วันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ครบรอบ 1 ปี
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการศาสตร์”
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-10.00 น. 
ณ ห้องประชุม STEM ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก