Category Archives: สัมมนาบุคลากร

ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567
เรื่อง FUTURE DESIGN FOR SMART THAI AND GLOBAL CITIZEN
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

# การพัฒนาการศึกษาสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย

ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566
ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี : การพัฒนาการศึกษาสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย

การอภิปรายเรื่อง บทบาทอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ใหม่ด้วย AI
ณ ห้อง ประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00-12:00 น.

# สัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2565

สัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2565
เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังโควิด-19
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 9:00-12:30
ณ หอประชุมใหญ่ บางเขน

# รวมพลัง สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนา มก. และสังคม

โครงการสัมมนาสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปี 2564 เรื่อง “รวมพลัง สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนา มก. และสังคม”
ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

สัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564

ประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564
เรื่อง Kasetsart University: ปรับเปลี่ยนเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี บางเขน
แบบประเมินผล งานสัมมนาอาจารย์ (ปิดการประเมินแล้ว)