Category Archives: สัมมนาบุคลากร

สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง “โรคใหม่” สร้าง “โลกใหม่” KU New Normal Life วิถีใหม่ของคน KU
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 9.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
แบบประเมินโครงการ

การประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2563

การประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมสัมมนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่อง “Digital Education and Learning for the Future”

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตบางเขน

พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล
สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล”
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์

“กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์”
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี