Category Archives: สัมมนาบุคลากร

# รวมพลัง สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนา มก. และสังคม

โครงการสัมมนาสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปี 2564 เรื่อง “รวมพลัง สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนา มก. และสังคม”
ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

สัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564

ประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564
เรื่อง Kasetsart University: ปรับเปลี่ยนเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี บางเขน
แบบประเมินผล งานสัมมนาอาจารย์ (ปิดการประเมินแล้ว)

สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง “โรคใหม่” สร้าง “โลกใหม่” KU New Normal Life วิถีใหม่ของคน KU
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 9.30-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
แบบประเมินโครงการ

การประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2563

การประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมสัมมนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่อง “Digital Education and Learning for the Future”

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตบางเขน