# การปรับตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อนโยบายของรัฐที่กำกับดูแลสหกรณ์

สัมมนาวิชาการของภาคีสหกรณ์บางเขน พ.ศ. 2567
การปรับตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อนโยบายของรัฐที่กำกับดูแลสหกรณ์
วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9:00-12:00 น.
ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*