Category Archives: สภาข้าราชการ

# การสร้างความสุขในที่ทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19

การสร้างความสุขในที่ทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19
บรรยายโดยวิทยากร ผศ.ดร. รัฐสภา แก่นแก้ว
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
จัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Webex Meeting

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร

พิธีส่งมอบงานและการแถลงแนวทางการบริหารและพัฒนา มก.

พิธีส่งมอบงานและการแถลงแนวทางการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

สภามหาวิทยาลัย มก. พบประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการประชุมชี้แจงเรื่อง “สภามหาวิทยาลัย มก. พบประชาคม มก.”
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

หากภาพวิดีโอด้านล่างไม่ปรากฎ กรุณา login ก่อนการรับชม

 

รับชมวิดีโอได้จาก YouTube 

 

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การสร้างคุณค่างานประจำให้เป็นงานวิจัย”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดและเทคนิคการสร้างและพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคลากร มก. เรื่อง “การสร้างคุณค่างานประจำให้เป็นงานวิจัย”

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 8.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี