Category Archives: บริการการศึกษา

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนิสิตยุคดิจิทัล

โครงการอบรมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนิสิตยุคดิจิทัล ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.15-12.00 น.

ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมแห่งอนาคต

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมแห่งอนาคต

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
เรื่อง “การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)”
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 (รับชมรายการย้อนหลังของวันที่ 26 เมษายน 2553 เนื้อหาการบรรยายเดียวกัน)
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)

กองบริการการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการการศึกษา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)”
ถ่ายทอดสดช่วงการบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 9.00 – 10.30 น.

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

21 กรกฎาคม 2552 9.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดย กองบริการการศึกษา