Category Archives: กองการเจ้าหน้าที่

งานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่

# บทบาทผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ต่อการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย

สัมมนาผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน มก. ในหัวข้อ
“บทบาทผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนต่อการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย”
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 5  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 9.30-12.00 น.
(หัวข้อนี้ไม่มีการรับชมย้อนหลังนะครับ)

เขียนตำราและหนังสือด้านวิศวกรรม ไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้แนวทาง

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 4  เขียนตำราและหนังสือด้านวิศวกรรม ไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้แนวทาง
โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

การเขียน Research Proposal และ Research Paper ในบริบทใหม่

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 3 การเขียน Research Proposal และ Research Paper ในบริบทใหม่
โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
เวลา 9.30-12.00 น.

HE the series EP1

HR the series EP1
โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล
SDGs KU หนทางสู่ความยั่งยืนในวิถี KU
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เวลา 10.00-12.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบประชุม Webex meeting