Category Archives: กองการเจ้าหน้าที่

งานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่

เทคนิคการสร้างงานวิจัยทางด้านเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 3 เทคนิคการสร้างงานวิจัยทางด้านเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

วันที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 13.30-15.30 น.
(เลื่อนมาจาก วันที่ 16 เมษายน 2564)

เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 5 เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำรา
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย์ดร.สุมิตร สุวรรณ

วันที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 4 เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

วันที่ 19 เมษายน 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 2 การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ
โดย นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล (บรรณารักษ์ชำนาญการ)

วันที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 1 เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เพื่อขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์
วันที่ 30 มีนาคม 2564
เวลา 10.00-12.00 น.