Category Archives: ส.วิจัยและพัฒนา

# นิทรรศการเรื่อง วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย

นิทรรศการเรื่อง “วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย”
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุม 1 ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow’s Innovation Driven Enterprise

การบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow’s Innovation Driven Enterprise
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี และ ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม

การบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: Apractical Guide to Design Tomorrow's Innovation Driven Enterprise

การบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow's Innovation Driven Enterprise วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี และ ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม

โพสต์โดย KURDI News เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

การบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow's Innovation Driven Enterprise

การบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow's Innovation Driven Enterprise วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โพสต์โดย KURDI News เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อการวิจัย

การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

“สกว. กับ มก. : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ”

การบรรยายพิเศษระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “สกว. กับ มก. : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 2

 

สัมมนาเรื่อง ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ไขปัญหาชาติ

ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ไขปัญหาชาติ
และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 9.00-12.15 น.
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ช่วงที่ 1 จุดเปลี่ยนงานวิจัยไทย : ความท้าทายของ มก.
โดย รศ. ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงที่2
งานวิจัย มก. : ความจริงที่ต้องรู้
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ช่วงที่ 3
KUForest ปลายน้ำของ Workflow สวพ.มก. ในการบริหารและการประกันคุณภาพ
โดย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ส.วิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ช่วงที่ 4
พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553