Category Archives: การจัดสวัสดิการภายใน มก.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
การจัดสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.30-11.00 น.
ณ  หองประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 8.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2551 เรื่องการจัดสวัสดิการภายใน

27 กุมภาพันธ์ 2552    9.00-12.00 น.
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2551 เรื่องการจัดสวัสดิการภายใน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์