ON AIR

การแถลงข่าว งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565
“เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด”
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


การแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ พระวชิรญาณโกศล
วัดป่าธรรมคีรี จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10:00-11:30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การเสวนา หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
และผู้อำนวยการกอง มก.”

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


digital KU   Trend Talk #1-65
Content Creator สร้างสรรค์สื่อให้ทันสมัย
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13:00-15:00 น.
โดย คุณอรรถพล ฟักน้อย
Founder & CEO, Dev Design Corner Co.Ltd.
ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Ditital Marketing


พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2564
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป


งาน วิถีไทย วิถีเกษตร : ชม ช้อป แชร์ แลคณะเกษตร 2564


..


สรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.มก. ปี 2565
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
เวลา 8.30 – 15.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากอาคารจักรพันธ์ วิทยาเขตบางเขน


DD#2-65 Presentation by Canva & Easy Education Game โดย ผศ.ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมวิทยากร
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:00 – 16:00 น.


สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา เรื่อง “Human Resources Development for the Changing World” ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์อีก 4 สถาบัน 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.


KU Data-Driven (KU DD) “เชื่อมโยงและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยข้อมูล”
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญบุคลากร มก. เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน จากทีมที่ได้รับรางวัล Digital KU Awards ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9:30 – 11:30 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากชั้น 7 สำนักบริการคอมพิวเตอร์


แนวทางการบริหารทางวิชาการและพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
เวลา 9:00 – 12:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านโปรแกรม Webex


สร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และวิจัยอย่างไร ให้โดนใจสร้างสรรค์
ดร. สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ถ่ายทอดสดจากระบบ KU Webex

..


การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
และการตอบข้อซักถาม จากผู้ปฏิบัติงานในคณะ ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9:30 – 12:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting


งานแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิก สอ.มก.
ที่เกษียณอายุประจำปี 2564
ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ KU Webex
ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 11.00 น.


Digital Day #5-64
สร้างสื่อคลิปวิดีโอการเรียนรู้แบบแทรกคำถามกับผู้เรียนด้วย Edpuzzle
วิทยากรโดย ผศ.ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ และทีมวิทยากร
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13:00-16:00 น.
ผ่านระบบ KU Webex และ Nontri Live


โครงการสัมมนาสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564
เรื่อง “รวมพลัง สร้างสรรค์งาน เพื่อพัฒนา มก. และสังคม”
ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.

ถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม


.


งานแสดงกตเวทิตาจิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“นนทรีสีทอง 64”
ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ KU Webex
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 9:30-11:00 น. 


ขอเชิญบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
10.00 น. เป็นต้นไป


ประชุมวิชาการประเพณี
เกษตรศาสตร์ – มหิดล – กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


งานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “KUSCC Mobile Application”
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี


ขอเชิญบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
10.00 น. เป็นต้นไป


Digital Day #4-64
Technology Tools and Interactive Design for Effective Online Learning
โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
Head of Technical Knowledge Management
AIS – Advanced Info Service Plc.
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00 – 12:00 น.
ผ่านระบบ KU Webex


ขอเชิญบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
10.00 น. เป็นต้นไป


ขอเชิญบุคลากร สบศ. เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
13.30 น. เป็นต้นไป


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง หลักสูตรสองปริญญาระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ NARA Institute of Science and Technology (KU-NAIST Double Degree MOA Signing Ceremony)
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00-16.30 น.


อบรมเชิงปฎิบัติการ
ตัวอย่างการออกแบบการประเมินและการออกแบบข้อสอบ

ที่ล้วงข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ
โดย ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
13.30-15.30..


ขอเชิญ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถาม
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
14.30 น. เป็นต้นไป....


โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 3 การเขียน Research Proposal และ Research Paper ในบริบทใหม่
โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
เวลา 9.30-12.00 น.

หัวข้อที่ 2 การจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา กับสำนักพิมพ์ มก.
โดย ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00-11.30 น.

หัวข้อที่ 1 การทำวิจัยและการตีพิมพ์บทความวิจัยสำหรับอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ
โดย รศ.ดร.ชไมภัค เตชะอนันต์ และ รศ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30-16.30 น.


HR the series EP1
โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล
SDGs KU หนทางสู่ความยั่งยืนในวิถี KU
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เวลา 10.00-12.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบประชุม Webex meeting