ON AIR

ขอเชิญบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
10.00 น. เป็นต้นไป


ขอเชิญบุคลากร สบศ. เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
13.30 น. เป็นต้นไป


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง หลักสูตรสองปริญญาระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ NARA Institute of Science and Technology (KU-NAIST Double Degree MOA Signing Ceremony)
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00-16.30 น.


อบรมเชิงปฎิบัติการ
ตัวอย่างการออกแบบการประเมินและการออกแบบข้อสอบ

ที่ล้วงข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ
โดย ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
13.30-15.30..


ขอเชิญ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถาม
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
14.30 น. เป็นต้นไป....


โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 3 การเขียน Research Proposal และ Research Paper ในบริบทใหม่
โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
เวลา 9.30-12.00 น.

หัวข้อที่ 2 การจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา กับสำนักพิมพ์ มก.
โดย ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00-11.30 น.

หัวข้อที่ 1 การทำวิจัยและการตีพิมพ์บทความวิจัยสำหรับอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ
โดย รศ.ดร.ชไมภัค เตชะอนันต์ และ รศ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30-16.30 น.


HR the series EP1
โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล
SDGs KU หนทางสู่ความยั่งยืนในวิถี KU
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เวลา 10.00-12.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบประชุม Webex meeting