ON AIR

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 6 ทำความเข้าใจ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เวลา 9.30-12.00 น.


วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ขอเชิญร่วมเสวนาหลักสูตร Non Degree
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.


โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 3 เทคนิคการสร้างงานวิจัยทางด้านเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

วันที่ 26 เมษายน 2564 (เลื่อนมาจาก วันที่ 16 เมษายน 2564)
เวลา 13.30-15.30 น.

หัวข้อที่ 5 เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำรา
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย์ดร.สุมิตร สุวรรณ

วันที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

หัวข้อที่ 4 เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

วันที่ 19 เมษายน 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

หัวข้อที่ 2 การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ
โดย นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล (บรรณารักษ์ชำนาญการ)

วันที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

หัวข้อที่ 1 เทคนิคการเขียนตำรา หนังสือ ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เพื่อขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์
วันที่ 30 มีนาคม 2564
เวลา 10.00-12.00 น.


ประชุมชี้แจง การบริหารหลักสูตรเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. (เดิม) เพื่อความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตร ที่สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 13.10-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี


QR Code เอกสารประกอบการประชุม  
http://gg.gg/ouvvv


เสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “วิกฤตภัยแล้ง น้ำประปาเค็ม แก้อย่างไร ไม่ตายไว”
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.00-16.00  น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
อาคารสารนิเทศ 50 ปี


ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.30 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ปี


โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
หัวข้อ “ข้อพึงระวังในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง”
โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 12.00 น.


โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
หัวข้อ “จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.


สำนักงานบริการวิชาการ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “2021 PM 2.5 มัจจุราชเงียบ”
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
อาคารสารนิเทศ 50 ปี


โครงการ KU-KM Sharing ประจำปี 2564
เรื่อง Remote working วิถีใหม่แห่งการทำงาน
Ep 3 : การใช้ Line Chatbot สำหรับการสื่อสารและการให้บริการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.30 – 12.00 น.


78 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญรับชมรายการพิเศษ
78 ปี เกษตรศาสตร์วิถีใหม่ ก้าวไปด้วยกัน

KU “4Hs” together : head hand help health ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และนิสิตเก่า ร่วมกัน สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ลงมือทำอย่างจริงจัง ช่วยสังคมสร้างคนสร้างชาติ และ ใส่ใจดูแลสุขภาพและอนามัย
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป


นวัตกรรมการสกัดกัญชงและการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


โครงการ KU-KM Sharing ประจำปี 2564
เรื่อง Remote working วิถีใหม่แห่งการทำงาน
Ep 2 : การปฏิบัติงานออนไลน์ร่วมกันโดยใช้ Google G suite
วันที่ 28 มกราคม 2564
เวลา 9.30 – 12.00 น.


โครงการ KU-KM Sharing ประจำปี 2564
เรื่อง Remote working วิถีใหม่แห่งการทำงาน
Ep 1 : การปฏิบัติงานออนไลน์ร่วมกัน
โดยใช้ Microsoft office 365
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
เวลา 9.30 – 12.00 น.


การบริหารการเงินและทรัพย์สิน อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้
โดย คุณมณเฑียร เจริญผล
รองผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
เวลา 9.00-12.00 น.


อบรมออนไลน์ หัวข้อ SDGs : การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
เวลา 10.00-12.00 น.


เทปบันทึก การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ม.เกษตรศาสตร์
ผ่านระบบ Cisco Webex
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.30-11.00 น.