# เสวนาพิเศษ เรื่อง “Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เสวนาพิเศษ เรื่อง “Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
(On Anthropocene: A Dialogue between Humanities and Social Sciences)
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567
Breakout session 3
ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*