Category Archives: สภามหาวิทยาลัย

# การนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
เวลา 8:30 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงเช้า (สายอาจารย์ประจำ)

ช่วงบ่าย (สายสนับสนุน)

# การสรรหาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9:30 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Webex Meeting

# การสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 9:30-13:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting

# การสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting

# การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting