Category Archives: สภามหาวิทยาลัย

# การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
และการตอบข้อซักถาม จากผู้ปฏิบัติงานในคณะ ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9:30 – 12:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting

ประกาศการตรวจนับคะแนน เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประกาศการตรวจนับคะแนน เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.40 – 18.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์การทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

การประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถ่ายทอดสด การประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ว่าง
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ

การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแสดงวิสัยทัศน์
ผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ว่าง
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี