Category Archives: สภามหาวิทยาลัย

ประกาศการตรวจนับคะแนน เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประกาศการตรวจนับคะแนน เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.40 – 18.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์การทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

การประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถ่ายทอดสด การประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ว่าง
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ

การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแสดงวิสัยทัศน์
ผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ว่าง
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

การแสดงวิสัยทัศน์ 5 ท่าน (ภาคเช้า)