Category Archives: เสวนาทางวิชาการ

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง 2021 PM 2.5 มัจจุราชเงียบ

สำนักงานบริการวิชาการ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “2021 PM 2.5 มัจจุราชเงียบ”

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

นวัตกรรมการสกัดกัญชงและการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

นวัตกรรมการสกัดกัญชงและการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564
เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเสวนาวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย”
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ไทยปลูกได้แน่หรือ กัญชา-กัญชง

สำนักงานบริการวิชาการ จัดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “ไทยปลูกได้แน่หรือ กัญชา-กัญชง”

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

หัวข้อการเสวนาทางวิชาการ
1. นโยบายการปลูกการใช้ประโยชน์ กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ของประเทศ
2. กฎหมาย และข้อควรรู้ของการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง
3. สายพันธ์และการปลูกกัญชา กัญชง ให้ใช้ประโยชน์ได้จริง
4. ทิศทางการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง