Category Archives: สัมมนาทั่วไป

# งานสัมมนา “จุดประกายความคิด การประมูลสิทธิ์และการจัดประชุมนานาชาติ”

งานสัมมนา “จุดประกายความคิด การประมูลสิทธิ์และการจัดประชุมนานาชาติ”
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

Human Resources Development for the Changing World

สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา เรื่อง “Human Resources Development for the Changing World” ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์อีก 4 สถาบัน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่
ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร
โดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ความท้าทายของอุดมศึกษากับการบริหารความเสี่ยงในระบบ ERM

โครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เรื่อง “ความท้าทายของอุดมศึกษากับการบริหารความเสี่ยงในระบบ ERM”

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบรรยายพิเศษ “แนวทางการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปยุคใหม่”
การอภิปราย “การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 5 สถาบัน”

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-13.30 น.
ณ ห้อง ประชุม 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์