Category Archives: สัมมนาทั่วไป

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่
ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร
โดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ความท้าทายของอุดมศึกษากับการบริหารความเสี่ยงในระบบ ERM

โครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เรื่อง “ความท้าทายของอุดมศึกษากับการบริหารความเสี่ยงในระบบ ERM”

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบรรยายพิเศษ “แนวทางการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปยุคใหม่”
การอภิปราย “การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 5 สถาบัน”

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-13.30 น.
ณ ห้อง ประชุม 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Fast Track สู่ตำแหน่งชำนาญการ

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Fast Track สู่ตำแหน่งชำนาญการ”
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โปรดติดตามรับชมไฟล์ฉบับสมบูรณ์หลังตัดต่อเสร็จ

การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต
วิทยากรโดย คณะกรรมการกำหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 อาคาร 4
ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย