Tag Archives: KM

โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3

โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3
เรื่อง “Best Practice การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพ”
วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงข้าว  ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์

 

โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” ครั้งที่ 1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ช่วงเช้า (บรรยายและนำเสนอผลงานที่เข้าประกวดจำนวน 6 เรื่อง)

 

ช่วงบ่าย (นำเสนอผลงานที่เข้าประกวดจำนวน 12 เรื่อง)