# การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*