Category Archives: ประชุมชี้แจง

# การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และผ่านระบบ Webex meeting

ประชุมชี้แจง ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ มก.

ประชุมชี้แจง ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
และร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
(ไฟล์ถ่ายทอดสดเริ่มที่  17:20)