Category Archives: Brands Summer Camp

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2019 ครั้งที่ 31
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

08.00 – 09.30 น. คณิตศาสตร์ (PAT 1 + วิชาสามัญ)
โดย อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

09.30 – 11.00 น. ชีววิทยา (O NET + วิชาสามัญ)
โดย อ.อำพล ขวัญพัก (ครูกาแฟ)

11.00 – 12.30 น. ฟิสิกส์ (PAT 2 + วิชาสามัญ)
โดย อ.ธนวัฒน์ ธะนะ

13.30 – 15.00 น. เคมี (PAT 2 + วิชาสามัญ)
โดย ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

15.00 – 16.30 น. ภาษาไทย (O NET + วิชาสามัญ)
โดย อ.วรธน อนันตวงษ์ (อ.กอล์ฟ)

16.30 – 18.00 น. ชีววิทยา (PAT 2 + วิชาสามัญ)
โดย นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2019 ครั้งที่ 31
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

08.00 – 09.30 น. ฟิสิกส์ (PAT 2 + วิชาสามัญ)
โดย อ.สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)

09.30 – 11.00 น. ภาษาอังกฤษ (O NET + GAT + วิชาสามัญ)
โดย อ.สุวคนธ์ อินป้อง (ครูเก๋)

11.00 – 12.30 น. เคมี (PAT 2 + วิชาสามัญ)
โดย อ.กฤตน์ ชื่นเป็นนิจ

13.30 – 15.00 น. ชีววิทยา (PAT 2 + วิชาสามัญ)
โดย ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล

15.00 – 16.30 น. สังคมศึกษา (O NET + วิชาสามัญ)
โดย อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (ครูพี่หมุย)

16.30 – 18.00 น. ฟิสิกส์ (O NET + วิชาสามัญ)
โดย อ.อภิชัย ใจจิตร (ครูพี่ฟิวส์)

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2019 ครั้งที่ 31
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

08.00 – 09.30 น.
คณิตศาสตร์ (PAT 1 + วิชาสามัญ)
อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครู sup’k)

09.30 – 11.00 น.
ภาษาอังกฤษ (O NET + GAT + วิชาสามัญ)
อ.อริสรา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน)

11.00 – 12.30 น.
ความคิดเชื่อมโยง (GAT)
อ.สกาวรัตน์ คงนคร (ครูโบว์)

13.30 – 15.00 น.
สังคมศึกษา (O NET + วิชาสามัญ)
อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี

15.00 – 16.30 น.
ภาษาไทย (O NET + วิชาสามัญ)
อ.นิธิโรจน์ สุวัชรธีรนิล (ครูแจ๊กกี้)

16.30 – 18.00 น.
เคมี (O NET + วิชาสามัญ)
อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง)

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2019 ครั้งที่ 31
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

08.00 – 09.30 น.
ความคิดเชื่อมโยง (GAT)
โดย อ.วันชนะ หมั่นงาน

09.30 – 12.00 น.
ภาษาอังกฤษ (O NET + GAT + วิชาสามัญ)

โดย อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ

13.00 – 14.30 น.
ภาษาไทย (O NET + วิชาสามัญ)
อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่)

14.30 – 16.00 น.
สังคมศึกษา (O NET + วิชาสามัญ)
ดร.กนก จันทรา

16.00 – 18.00 น.
คณิตศาสตร์ (O NET + วิชาสามัญ)
อ.เศรษฐกาณต์ ปิติไชยเจริญ (พี่ต้อม) +ติวเตอร์พิเศษสุดเซอไพรซ์

ครูแนะแนวกับทิศทางการอุดมศึกษายุคใหม่

โครงการสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “ครูแนะแนวกับทิศทางการอุดมศึกษายุคใหม่”
และแถลงข่าวโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 31
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 8.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี