Tag Archives: สมอง

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013)

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน ครั้งที่  24
(แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013)
จัดสัมมนาวิชาการของครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “ผลกระทบของประชาคมอาเซียน (AEC) ต่อระบบการศึกษาไทย”
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ช่วงพิธีเปิด

 

เสวนาพิเศษเรื่อง “การเตรียมตัวของครูแนะแนวมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”
โดย
– ดร.สิริพร บุญญานันต์ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
– อ.อุษณี วัฒนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำเนินการเสวนาโดย
รศ.ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

พิธีแถลงข่าว โครงการ  “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013”
และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผลกระทบของประชาคมอาเซียน (AEC) ต่อระบบการศึกษาไทย”
โดย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศีกษาธิการ

 

ภาคบ่าย
บรรยายเรื่อง  “เสริมคุณภาพสมอง สร้างความจำ”
โดย รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนา ศาลายาสเต็มเซลล์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บรรยายเรื่อง  “วัยรุ่น… ไม่วุ่นเกินเข้าใจ”
โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์)

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์)
จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทครูแนะแนวเพื่ออนาคตเด็กไทยกับทิศทางแอดมิชชั่นปี 2556”
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ภาคเช้า
เสวนาพิเศษเรื่อง “นโยบายการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2556”
โดย
นางศศิธร อหิงสโก  ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
รศ.ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์  นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
ดร.วราภรณ์ สีหนาท   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ดำเนินการเสวนา ผศ.ชัชวาลย์ กุลโกวิท

บรรยายเรื่อง “เคล็ด (ไม่) ลับ…ดูแลสุขภาพ”
โดย นพ.สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง)

ภาคบ่าย
บรรยายเรื่อง “การดูแลและส่งเสริมสุขภาพสมอง”
โดย รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนา ศาลายาสเต็มเซลล์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยายเรื่อง “เคล็ดลับบริหารเวลา ลดความเครียด”
โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิต