Tag Archives: สอบตรง

แนะอย่างไรให้ได้ผลกับอนาคตแอดมิชชั่น กับโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์)

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์)
จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนะอย่างไรให้ได้ผลกับอนาคตแอดมิชชั่น”
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ภาคเช้า
เสวนาพิเศษเรื่อง “อนาคต แอดมิชชั่น & สอบตรง…ใครได้ใครเสีย”
ดำเนินการเสวนา คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์

ภาคบ่าย
บรรยาย เรื่อง “กลเม็ดแนะแนวอย่างไรให้โดนใจ…ให้ได้ผล”
โดย ดร. สิริพร บุญญานันต์ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
รศ.ดร. รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

บรรยาย เรื่อง “เคล็ด (ไม่) ลับ…พิชิตใจวัยรุ่น”
โดย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์