Tag Archives: แอดมิชชั่น

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์)

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์)
จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทครูแนะแนวเพื่ออนาคตเด็กไทยกับทิศทางแอดมิชชั่นปี 2556”
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ภาคเช้า
เสวนาพิเศษเรื่อง “นโยบายการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2556”
โดย
นางศศิธร อหิงสโก  ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
รศ.ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์  นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
ดร.วราภรณ์ สีหนาท   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ดำเนินการเสวนา ผศ.ชัชวาลย์ กุลโกวิท

บรรยายเรื่อง “เคล็ด (ไม่) ลับ…ดูแลสุขภาพ”
โดย นพ.สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง)

ภาคบ่าย
บรรยายเรื่อง “การดูแลและส่งเสริมสุขภาพสมอง”
โดย รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนา ศาลายาสเต็มเซลล์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยายเรื่อง “เคล็ดลับบริหารเวลา ลดความเครียด”
โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิต

แนะอย่างไรให้ได้ผลกับอนาคตแอดมิชชั่น กับโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์)

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์)
จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนะอย่างไรให้ได้ผลกับอนาคตแอดมิชชั่น”
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ภาคเช้า
เสวนาพิเศษเรื่อง “อนาคต แอดมิชชั่น & สอบตรง…ใครได้ใครเสีย”
ดำเนินการเสวนา คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์

ภาคบ่าย
บรรยาย เรื่อง “กลเม็ดแนะแนวอย่างไรให้โดนใจ…ให้ได้ผล”
โดย ดร. สิริพร บุญญานันต์ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
รศ.ดร. รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

บรรยาย เรื่อง “เคล็ด (ไม่) ลับ…พิชิตใจวัยรุ่น”
โดย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์