โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” ครั้งที่ 1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ช่วงเช้า (บรรยายและนำเสนอผลงานที่เข้าประกวดจำนวน 6 เรื่อง)

 

ช่วงบ่าย (นำเสนอผลงานที่เข้าประกวดจำนวน 12 เรื่อง)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*