การอบรมขั้นพื้นฐาน ม.ปลาย
Grid Technology Innovation Contest 2009

การอบรมขั้นพื้นฐาน ม.ปลาย   วันที่ 20 มิถุนายน 2552
Grid Technology Innovation Contest 2009
อาคารเกษตรศาสาตร์ไอทีสแควร์ KITS (Kasetsart IT Square)

เอกสารประกอบ  http://www.ku.ac.th/scc2009/SCC2009_20june.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*