ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
“ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*