การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

9 มิถุนายน 2552    9.00-12.00 น.
จัดโดย คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
กองบริการการศึกษา

One thought on “การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*