กระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทายสำหรับมหาวิทยาลัย

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “กระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทายสำหรับมหาวิทยาลัย”
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Research University Network Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*