โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง “การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง “การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*