บรรยายพิเศษ เรื่อง “Climate Change and Sustainable Development”
Paris Climate 2015

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Thierry VITEAU เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
บรรยายพิเศษ เรื่อง “Climate Change and Sustainable Development” Paris Climate 2015

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*