ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 8.30-13.00 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*