การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อการวิจัย

การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*