โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรทบทวน)
รุ่นที่ 4 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*