ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พึงประสงค์

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*