สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง “สร้างความภูมิใจ ร่วมเปลี่ยนแปลงใหม่ มก. ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 8.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*