การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเสวนาวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*