สอ.มก. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการสุ่มรายชื่อ ประชุมใหญ่สามัญ สอ.มก. 27 มกราคม 2564 คลิกเลยครับ https://apps3.coop.ku.ac.th/coop/backend//uploads/20210127_155333-pr_link.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*