Tag Archives: ภัยธรรมชาติ

การปรับตัวเชิงธุรกิจภายใต้วิบัติภัยธรรมชาติ

การอภิปรายร่วม 2 สาขา สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เรื่อง “การปรับตัวเชิงธุรกิจภายใต้วิบัติภัยธรรมชาติ”
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมธีระสูตะบุตร

รับชมได้แล้ววันนี้

การอภิปรายพิเศษสาขาวิทยาศาสตร์ เรื่อง “2012 หรือโลกจะแตก”

อภิปรายพิเศษสาขาวิทยาศาสตร์ เรื่อง “2012 หรือโลกจะแตก”
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 14.00-16.30 น.
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร

ประชุมวิชาการครั้งที่ 50 อภิปรายพิเศษ “วิกฤตและโอกาสจากภัยธรรมชาติในอาเซียน”

โดย

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส
ดร.สมิทธ ธรรมสโรส ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
นายวัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล
ดำเนินรายการ
นางปานระพี รพีพันธุ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการจัดการทางสังคม: Social Impact of Climate Change

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการจัดการทางสังคม: Social Impact of Climate Change
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 8.30-12.30 น.
ดร.สมิทธิ์ ธรรมสโรจ บรรยายพิเศษเรื่อง “ภัยพิบัติธรรมชาติ : ผลกระทบทางสังคม”
ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว บรรยายพิเศษเรื่อง “ทรัพยากรชายฝั่ง ผลกระทบและการแก้ไขจากภาวะโลกร้อน”