Tag Archives: อาเซียน

ประชุมสัมมนาอาจารย์ ประจำปี 2554

โครงการประชุมสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประจําป 2554
เรื่อง “การเตรียมการอุดมศึกษาไทยเขาสูประชาคมอาเซียน”
วันศุกรที่ 22 เมษายน 2554
ณ  หองประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน

(สามารถฝากข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้ที่ส่วนท้ายของหน้านี้)

อาเซียนยุคใหม่ ก้าวต่อไปสู่การเป็นประชาคม

ประชุมวิชาการครั้งที่ 49
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การอภิปรายพิเศษ เรื่อง “อาเซียนยุคใหม่ ก้าวต่อไปสู่การเป็นประชาคม”
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3

อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน

ประชุมวิชาการครั้งที่ 49
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจร่วมกับสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อภิปรายพิเศษ เรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน”
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3

เกษตรศาสตร์เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อประชาไทยในประชาคมอาเซียนอยู่เย็นเป็นสุข

พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49
การอภิปรายพิเศษเรื่อง “เกษตรศาสตร์เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อประชาไทยในประชาคมอาเซียนอยู่เย็นเป็นสุข”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ…
– ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล     เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
– ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์     ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
ดำเนินรายการโดย… นายกิตติ สิงหาปัด     ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี