Tag Archives: เด็กพิเศษ

ประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนากลุ่มบุคคลออทิสติกสเปกตรัมในระดับอุดมศึกษา”

โครงการศึกษา การวิจัย และติดตามผลนิสิตออทิสติก
ประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนากลุ่มบุคคลออทิสติกสเปกตรัมในระดับอุดมศึกษา”
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30-16.00  น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 3 ”นวัตกรรมนำสังคม : Best Practice from Lab Schools”

สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 3 ”นวัตกรรมนำสังคม : Best Practice from Lab Schools”
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.00-16.00 น.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 (หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม)
8.20-8.50 น.
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
กล่าวเปิดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 3 และแสดงปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “การพัฒนาเยวชน — สู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

9.15-11.00 น. การบรรยายพิเศษโดย ว.วชิรเมธี
เรื่อง “การศึกษาไทยในวิถีพุทธ : การศึกษาไทยจากหัวสมองสู่หัวใจ” (Mindful Education)


วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 (อาคารอุบล เรียงสุวรรณ)
9.00-11.00 น.
บรรยายเรื่อง “ต้นไม้ไม่ลืมราก” (ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย)
โดย รศ.ธงทอง จันทรางศุ  (เลขาธิการสภาการศึกษาไทย)

13.00-15.00 น.
การเสวนาเรื่อง “การพัฒนาวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน”  โดย
ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ (รองประธานสภาพัฒนาการเมือง)
รศ.สมจิตร วัฒนคุลัง
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (เลขาธิการ กกต.)

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553 (อาคารอุบล เรียงสุวรรณ)
13.00-15.00 น.
การเสวนาเรื่อง “ครู หมอ พ่อ แม่ กับการพัฒนาเด็กพิเศษ” โดย
ศ.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา
รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
อ.ระพีพร ศุภมหิธร (ผู้ดำเนินรายการ)