Brand Summer Camp 2015
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
เคมี (PAT 2) – อ.กฤตน์ ชื่นเป็นนิจ
คณิตศาสตร์ (PAT 1) – อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครู Sup’K)
ภาษาไทย (O-NET) – อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่)
ภาษาอังกฤษ (O-NET & GAT) – อ.สุวคนธ์ อินป้อง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*