ประชุมชี้แจง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 9.30-10.15 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*