ประชุมชี้แจง “ร่างข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา”

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา”
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*