พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

1. มนุษยศาสตร์
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์
3. ประมง
4. สาธารณสุขศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
6. ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
7. ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
8. บริหารธุรกิจ

One thought on “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*